درب آسانسور

ایمنی درب آسانسور

تمرکز اصلی این مقاله در زمینه الزامات کد و اعمال تغییرات در این زمینه است. فرمول سیستم پیش بینی سه بعدی به کمک کدها، روش جدیدی در ایمنی...

ادامه مطلب