قیمت روز موتور گیرلس Ziehl-Abegg

مدل موتور قدرت ( کیلو وات ) ظرفیت ( نفر )سرعت (M/S)تعداد شیارشیارقطر فلکه آمپرقیمت فروش فوری قیمت پیش فروش
SM200.20C۴.۴KW۶۱ m/s۵*۸ mmU۳۲۰mm۱۳.۵----------۹۱.۰۰۰.۰۰۰
SM200.20C۵KW۶۱.۶ m/s۵*۸ mmU۳۲۰mm۱۵----------۹۱.۰۰۰.۰۰۰
SM200.20C۴.۱KW۸۱ m/s۶*۸ mmU۳۲۰mm۱۲.۸۹۸.۰۰۰.۰۰۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰
SM200.20C۶.۶KW۸۱.۶ m/s۶*۸ mmU۳۲۰mm۱۹۹۸.۰۰۰.۰۰۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰
SM200.30C۶KW۱۰۱ m/s۶*۸ mmU۳۲۰mm۱۵.۹----------۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰
SM200.30C۹.۶KW۱۰۱.۶ m/s۶*۸ mmU۳۲۰mm۲۴.۵----------۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰
SM200.30C۱۲.۸KW۱۰۲ m/s۶*۸ mmU۳۲۰mm۳۲----------۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰
SM200.40D۷.۵KW۱۳۱ m/s۷*۸ mmV۳۲۰mm۳۰----------۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰
SM200.40D۱۲.۱KW۱۳۱.۶ m/s۷*۸ mmV-H۳۲۰mm۲۴۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰
SM200.40D۱۶.۲KW۱۳۲ m/s۸*۸ mmU۳۲۰mm۳۴----------۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰
SM200.45D۸.۹KW۱۶۱ m/s۸*۸ mmU۳۲۰mm۲۴۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰
SM200.45D۱۴.۳KW۱۶۱.۶ m/s۸*۸ mmV-H۳۲۰mm۳۰۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰
SM200.45D۱۹.۲KW۱۷۲ m/s۸*۸ mmV۳۲۰mm۴۹۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰
SM200.60B۱۰.۷KW۲۱۱ m/s۱۰*۸ mmU۳۲۰mm۲۹۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰
SM210.60B۱۷.۲KW۲۱۱.۶ m/s۱۰*۸ mmU۳۲۰mm۴۴۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰
SM250.45B۲۱.۶KW۲۶۱.۶ m/s۱۲*۸ mmV۳۲۰mm۵۲۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰----------
SM210.60B۱۷.۱KW۲۱۲ m/s۱۰*۸ mmV۳۲۰mm۵۵۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰----------